Neuca S.A. jest polską Firmą z 25-letnią historią, giełdową spółką akcyjną i liderem na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Od czerwca 2018 roku nasza Firma sprawowała funkcję Inwestora Zastępczego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Nowej Centrali Neuca S.A. – III etap Inwestycji przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu. Podstawowy zakres wykonywanych usług, zgodnie z zawartą Umową:

* Kompleksowe raportowanie do Inwestora,

* Zarzadzanie przepływem informacji, w tym przepływem składanych projektów technicznych między uczestnikami procesu inwestycyjnego

* Organizowanie i prowadzenie w imieniu Inwestora różnego rodzaju spotkań, cotygodniowych narad koordynacyjnych i koordynacyjnych narad projektowych,

* Koordynacja i nadzorowanie prac Zespołu Inspektorów Nadzoru,

* Bieżące prowadzenie i udostępnianie upoważnionym przedstawicielom Stron serwera z systemem CRM eBudowa, na którym jest przechowywana m.in. kompletna dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego, wszelkie Raporty, korespondencja służbowa między Stronami, w tym korespondencja prowadzona w ramach poczty elektronicznej między uczestnikami, dokumentacja finansowa inwestycji oraz kompletna dokumentacja fotograficzna,

* Bieżąca kontrola zgodności realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz zawartą przez Inwestora Umową na wykonanie robót budowlanych,

* Nadzorowanie procesu akceptacji protokołów zaawansowania robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, opiniowanie i kontrola prawidłowości wystawianych przez Generalnego Wykonawcę faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, kwalifikowanie do zapłaty i przekazywanie ich Inwestorowi na podstawie tzw. „Certyfikatów płatności”,

* Opiniowanie i sprawdzanie wniosków o roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne wraz z rekomendacją do Inwestora,

* Nadzorowanie procesu uzyskania decyzji na pozwolenie na użytkowanie inwestycji i udział w końcowym odbiorze Inwestycji, obejmujący również potwierdzenie zgłoszonej gotowości do odbioru końcowego przez Generalnego Wykonawcę,

* Sporządzenie Raportu końcowego z realizacji zadania inwestycyjnego dla Inwestora,

* Organizowanie corocznych przeglądów gwarancyjnych z udziałem zainteresowanych Stron, po zakończeniu realizacji Inwestycji.

Nowo powstały obiekt jest wolnostojącym, czterokondygnacyjnym, nowoczesnym biurowcem, o powierzchni użytkowej 18496,85 m2. Biurowiec podzielony jest na centralną bryłę wejściową oraz cztery skrzydła biurowe. Cześć środkowa – Atrium, stanowi reprezentacyjną przestrzeń wejściową do budynku z lobby i recepcją na parterze.

Wartość Umowy o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą wyniosła nie mniej niż 90 mln złotych netto.

Parametry techniczne:

Długość budynku: 132,75 m

Szerokość budynku: 66,65 m

Wysokość do attyki: 17,51 m

Powierzchnia zabudowy (wraz z łącznikiem) : 5.248,16 m2

Powierzchnia użytkowa: 18.496,85 m2

Kubatura brutto: 89.479,69 m3

Inwestycję zakończono w I kwartale 2020 roku.

_______________________________________________________________

Inwestor: Martinique Investment Spółka z o. o.

Lokalizacja: Toruń, ul. Forteczna 35-37

Zakres prac: Inwestor Zastępczy